IHKTT 1900 6152 7:30 - 11:30 - 13:30 - 17:30 Nghỉ chiều T7 & CN

Tin Tức

Tax 1

Tìm hiểu về loại hình khai hải quan điện tử

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông quan phần mềm kê khai hải quan điện tử, dữ liệu tờ khai hải quan sẽ được gửi lên cơ quan hải quan thông qua môi trường internet. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…) được thực hiện thông qua phần mềm Hải quan điện tử.   

Hiện nay có nhiều nhà cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng và hải quan điện tử, bạn có thể tham khảo dịch vụ khai hải quan điện tử của TAS chúng tôi.

Thu Tuc Hai Quan Xnk2

Các loại hình khai hải quan điện tử bao gồm:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình mua bán hàng hóa.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

4. Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên.

5. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư.

7. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

8. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

9. Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

10. Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả.

11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.